การขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. แผนกวิชาช่างยนต์ ได้เข้าร่วม กิจกรรมที่ทาง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) และ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ