รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างยนต์ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก เช่น ระบบการ ทำงานเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษา เครื่องยนต์ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
2. งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์
3. การตรวจเช็คเครื่องยนต์
4. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีร่างกายแข็งแรง
2. มีความระเอียดรอบครอบ
3. มีความอดทน
4. มีความสามารถทางด้านการคำนวณ
5. มีความซื่อสัตย์
6. อื่นๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ช่างยนต์ประจำหน่วยงานของรัฐ
2. ช่างยนต์ปะจำหน่วยงานของเอกชน
3. ช่างยนต์ประจำศูนย์
4. เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงรถยนต์
5. อื่น ๆ