ทำเนียบบุคลากร

 

บุคลากร
  นายสุนันท์ อินทร์งาม
ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าแผนก
 
นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
นายพงศ์พันธ์ ประทุมชาติ
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
นายอาคม ปาสีโล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์
นายธีระศักดิ์ สัตย์ธิพันธ์ 
นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
นายวิชาญ นาทัน
นายอิทธิพล บุดดีคำ
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายสมชาย แววศรี
คอ.ม.เครื่องกล
นายธีรเดช ทิมา
อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายจาตุรงค์ อ่อนสาร
นายวสันต์ สุดหา
นายวันชัย นิยมวงศ์ นายนรา เดชะคำภู
อส.บเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
นายสมบัติ แนวจำปา
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
นายถาวร สีถาการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
นายอนุชิต มุงคุณการ
วศ.บ.เครื่องกล
นายวีระพล นันตะเสน
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
นายณภัทร ชมเชี่ยวชาญ 
นายจีระวุฒิ ประกอบดี
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
นายถนัดกิจ ชะนะกุล
นายเชวงศักดิ์ แก้วเนตร
นายนัฐวัฒน์ วงษา
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา
นายเกริกฤทธิ์ ส่งเสริม
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายรัฐฉัตร จันทป
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายอธิวัฒน์ สารโพคา
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
นายปัญจพล ทัดเทียม
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายเอกชัย แก้วนิมิตดี
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวไพลิน แนวจำปา
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายณัฏฐ์ สุวรรณกูฏ
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
นายพรรณเชษฐ์ ทองคำใส
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายวีระพงศ์ รองทอง นายพงษ์ศักดิ์ เนตรสง่า
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวจิรภา เลือกนารี
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายพงศกร ภูมิพันธ์
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม