บุคลากร

นายวันชัย  นิยมวงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายธีระศักดิ์  สัตย์ธิพันธ์

ค.อ.บ. เครื่องกล

นายสมชาย  แววศรี

ค.อ.ม. เครื่องกล

นายธีรเดช  ฑิมา

อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายวสันต์  สุดหา

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน

นายจตุรงค์  อ่อนสาร

นายกตนนท์  นาทัน

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายสุนันท์  อินทร์งาม

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายอนุชิต  ศรีสมบูรณ์

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายอาคม  ปาสีโล

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพงศ์พันธ์  ประทุมชาติ

วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์

คอ.ม.เครื่องกล

นายถาวร  สีถาการ

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายวีระพล  นันตะเสน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายจีระวุฒิ  ประกอบดี

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายปัญจพล  ทัดเทียม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายนรา  เดชะคำภู

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

นายสมบัติ  แนวจำปา

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายอนุชิต  มุงคุณการ

วศ.บ. เครื่องกล

นายอธิวัฒน์  สารโพคา

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่อง

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายรัฐฉัตร  จันทป

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพงษ์ศักดิ์  เนตรสง่า

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายอิทธิพล  บุดดีคำ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวไพลิน  แนวจำปา

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายนัฐวัฒน์  วงษา

ว.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพรรณเชษฐ์  ทองคำใส

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายปฏิพาน  เสระทอง

ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

นางสาวจิรภา  เลือกนารี

ศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล