บุคลากร

               

 

 

 

 

นายกตนนท์  นาทัน

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

       
       

นายอนุชิต  ศรีสมบูรณ์

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

 

นายอาคม  ปาสีโล

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายอินทรายุทธ เชสูงเนิน

 

นายธีรเดช  ฑิมา

อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายวันชัย นิยมวงศ์

         

นายจตุรงค์  อ่อนสาร

 

นายวสันต์  สุดหา

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน

 

นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม

ปทส.เครื่องกล

 

สิบเอกเดชศรี พนมเขต

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายสุนันท์  อินทร์งาม

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

       

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

 

นายนรา  เดชะคำภู

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

 

นายถาวร  สีถาการ

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

 

นายวีระพล  นันตะเสน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

 

นายสมบัติ  แนวจำปา

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

       

นายอนุชิต  มุงคุณการ

วศ.บ. เครื่องกล

 

นายรัฐฉัตร  จันทป

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นางสาวไพลิน  แนวจำปา

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายพรรณเชษฐ์  ทองคำใส

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายพงษ์ศักดิ์  เนตรสง่า

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

       

นายวีระพงศ์ รองทอง

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นางสาวจิรภา  เลือกนารี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายอิทธิพล  บุดดีคำ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายปฏิพาน  เสระทอง

ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

       

ว่าที่ ร.ต.วิรัตน์ สว่างศักดิ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายฐิติกร ยืนยง

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

 

นายสานิต อัคชาติ

ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

 

นายทินกร พาหา

ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

 

นายพิศาล ทันทะสาร

ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์